Skip to content Skip to footer
Mon - Fri 08:30 - 16:00
EnglishGreek

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το παρόν καθορίζει τους όρους (δικαιώματα, υποχρεώσεις, ευθύνη μερών) που διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας www.ecobiochem.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα»), η οποία προσφέρεται προς χρήση στους ενδιαφερομένους (εφεξής «χρήστες/επισκέπτες») από την ατομική επιχείρηση EcoBiochem – Παναγιώτης Ε. Τσιόπουλος, με έδρα στο Ίλιον Αττικής, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου, αρ. 37, με Α.Φ.Μ 134492185, (εφεξής «EcoBiochem»)

Ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν από τη χρήση της Ιστοσελίδας, και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Η χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της από τον χρήστη/επισκέπτη, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους παρόντες όρους, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

ΙΙ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται κάθε ημέρα και ώρα της εβδομάδας, με εξαίρεση την περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα έχει ανασταλεί λόγω συντήρησης ή αναβάθμισής της. Η EcoBiochem επιδιώκει να ενημερώνει την Ιστοσελίδα τακτικά, και μπορεί να αλλάζει το περιεχόμενο της σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο, ούτε αν το περιεχόμενό της δεν είναι ενημερωμένο σε ενδεχόμενη στιγμή.

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, υπόκειται στην αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Κατά την είσοδο στην Ιστοσελίδα οι χρήστες/επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να καταχωρήσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση e-mail, στο πεδίο ………………….., προκειμένου να λαμβάνουν Ενημερωτικά Δελτία (Newsletter). Κατά την εισαγωγή του e-mail, η χρήστης/επισκέπτης θα αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης χειροκίνητα. Μόνο η αποδοχή των Όρων επιτρέπει στους χρήστες/επισκέπτες την εγγραφή τους στο Newsletter και την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων από την EcoBiochem.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας του χρήστη/επισκέπτη με την EcoBiochem, μέσω της Ιστοσελίδας, με αίτημα που καταχωρείται στη Φόρμα Επικοινωνίας του πεδίου «…………..». Στην εν λόγω Φόρμα Επικοινωνίας, ο χρήστη/επισκέπτης, θα καταχωρεί προσωπικά του στοιχεία (όνομα, επίθετο, επωνυμία εταιρείας του, ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail κ.ά) και το λόγο που κάνει χρήση της παρούσας φόρμας, προκειμένου η EcoBiochem να έρθει σε εύλογο χρονικό διάστημα σε επικοινωνία μαζί του. Κατά την συμπλήρωση της φόρμας, η χρήστης/επισκέπτης θα αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης χειροκίνητα.

Ειδικά για τους χρήστες/επισκέπτες, οι οποίοι θα δηλώσουν κατά τα ανωτέρω τα προσωπικά τους στοιχεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα δια του παρόντος διαλαμβανόμενα, αυτοί δηλώνουν και εγγυώνται ρητώς ότι τα στοιχεία που παρέχουν είναι έγκυρα, πλήρη, αληθή και ακριβή. Επίσης υποχρεούνται οι ως άνω χρήστες/επισκέπτες να μην παρέχουν ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό τους, να µην προβαίνουν σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου και να µην αποστέλλουν ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία.

Οι χρήστες/ επισκέπτες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Νόμους και Κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κλπ.

H χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς και µε τρόπο που να µην παρεμποδίζει την χρήση της από τρίτους, ο δε χρήστη/επισκέπτης υποχρεούται να τη χρησιμοποιεί σύμφωνα µε τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να µην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτή, ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από την EcoBiochem µέσω αυτών.

Οι χρήστες/ επισκέπτες αποδέχονται ότι, δεν θα χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, για αποστολή µε e-mail ή μετάδοση µε άλλους τρόπους, ή δημοσιοποίηση, περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους µε οποιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα µε την νομοθεσία ή µε συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, ή που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου υποχρεούται ακόμα, να µην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να βλάψουν ή να διαταράξουν την λειτουργία του και την πρόσβαση τρίτων σ’ αυτόν, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει η EcoBiochem µέσω αυτού. Η χρήση του δικτυακού τόπου µε τρόπο παράνομο ή µε τρόπο που αντιτίθεται στου παρόντες Όρους, γεννά υποχρέωση αποζημίωσης της EcoBiochem για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί από την ως άνω συμπεριφορά.

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά, θα πρέπει να γίνεται αναφορά και είναι όλες οι έγκυρες νομικές διατάξεις σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο µε δική του αποκλειστικά ευθύνη.

Η αποδοχή αυτών των όρων είναι αναπόσπαστη και αδιαίρετη: ως εκ τούτου, οι χρήστες δεν μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν μόνο ορισμένους από τους όρους ή να διατυπώσουν επιφυλάξεις σχετικά με αυτούς. Με την αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης, ο χρήστης αποδέχεται επίσης την «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» [όπως αυτή παρατίθεται κατωτέρω].

IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η EcoBiochem διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης, με ανάρτηση της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο χρήστη/επισκέπτης, ο οποίος οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη αποδοχή των τροποποιημένων και  εφαρμοστέων  Όρων Χρήσης.

 Η EcoBiochem διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ένα ενιαίο σύνολο µε τους παρόντες γενικούς Όρους χρήσης, ενώ σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ τους υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η µη ενάσκηση από την EcoBiochem των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση Όρου. Η EcoBiochem δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, ή διευκρίνιση σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, ή για σχόλια και παράπονα σχετικά µε την ιστοσελίδα και τη λειτουργία της, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο …………………………………………..

            V. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η παρούσα Ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις υπηρεσίες της EcoBiochem, για τις συνεργαζόμενες με την αυτήν εταιρείες και τα προϊόντα των εταιρειών αυτών που η ίδια εμπορεύεται. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια, για την ακριβή περιγραφή των προϊόντων και την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην Ιστοσελίδα. Πλην όμως, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν δύναται να παρασχεθεί εγγύηση, ότι οι περιγραφές των προϊόντων, τα χρώματα ή άλλο περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα είναι πάντοτε ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερωμένα ή ότι δεν περιέχουν λάθη.

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, επωνυμίας, διακριτικών γνωρισμάτων, όνομα χώρου (domain name), κάθε μορφής δεδομένων, λογισμικού, (εφεξής «Περιεχόμενο»), εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της EcoBiochem και προστατεύονται σύμφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επίσης, οτιδήποτε μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται µέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, συνιστά ιδιοκτησία της EcoBiochem εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και νόμιμο.

Για την ύπαρξη της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση ή σύμβαση ή απαγορευτική ρήτρα κατά των προσβολών της. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το Περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από τους επισκέπτες/χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. Απαγορεύεται ρητά, η οποιαδήποτε αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά µε τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του.

Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την Ιστοσελίδα, δεν συνιστά δικαίωμα του επισκέπτη/χρήστη επί του εν λόγω λογισμικού. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να παραλείπουν οιαδήποτε πράξη αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης ή εν γένει προσβολής του λογισμικού και του περιεχομένου του από τους ίδιους ή από τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο. Η άδεια χρήσης του λογισμικού, που παρέχεται προς τους χρήστες/επισκέπτες, θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.

VI. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

            Η EcoBiochem δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιάζονται στους χρήστες/επισκέπτες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και έχουν σχέση µε τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής µε τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Η EcoBiochem καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται και συμφωνούν µε την αδυναμία της EcoBiochem να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται µέσω αυτού.

Η παρούσα Ιστοσελίδα, παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται µέσω αυτού του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση συνεπαγόμενη µε οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, η EcoBiochem δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων µέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για την EcoBiochem, τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες της.

 Ο παρών δικτυακός τόπος, προκειμένου να διευκολύνει και εξυπηρετεί τους χρήστες/επισκέπτες του, μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων σύνδεση µέσω «συνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners, µε ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης των, η EcoBiochem δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει ευθύνη. Η σύνδεση µε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη /επισκέπτη. Οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της EcoBiochem, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

Κατά συνέπεια, οι χρήστες /επισκέπτες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους. Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται ότι η EcoBiochem ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων όσο και των υπηρεσιών τρίτων, στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση µε δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, εάν κατά την κρίση της απειλείται ή παραβιάζεται ο Νόμος ή οι παρόντες Όροι.

VII. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η EcoBiochem έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασίας των προσωπικών δεδομένων [Βλ. «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»], δεδομένου πως όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται µε τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/επισκέπτη στην EcoBiochem είναι εμπιστευτικές και η τελευταία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους µόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών επικοινωνίας.

VIII. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ / ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το παρόν αποτελεί τη συνολική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της EcoBiochem και του χρήστη/επισκέπτη της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της.

Οι παραπάνω Όροι, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο, παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων Όρων. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας. Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι πληροφορίες και αξιολογήσεις που τυχόν υποβάλλουν χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου στην Ιστοσελίδα και µέσω αυτής, λογίζονται ως πληροφορίες  µη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη/χρήστη/επισκέπτη. Ακόμα, η Εταιρία μπορεί να συλλέγει περιορισμένες και αναγκαίες πληροφορίες για τις εν γένει εμπορικές της δραστηριότητες.

Subscribe to the
updates!