Skip to content Skip to footer
Mon - Fri 08:30 - 16:00
EnglishGreek

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η EcoBiochem σέβεται και δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το προσωπικό απόρρητο κάθε επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «η Πολιτική») καθορίζει την εν λόγω δέσμευση της EcoBiochem, αναπτύσσοντας κατωτέρω συνοπτικά τα δεδομένα που μπορεί να συλλέξει ή επεξεργαστεί, τον τρόπο χρήσης αυτών, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες μπορεί ή πρέπει ο επισκέπτης/χρήστης να προβεί σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα.

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις της αρμόδιας διοικητικής αρχής αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου (ιδίως του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ).

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της Πολιτικής που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες/υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Κατά την επίσκεψή στην Ιστοσελίδα www.ecobiochem.gr δύνανται να καταχωρηθούν προσωπικά στοιχεία (όνομα, επίθετο, επωνυμία εταιρείας, ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.α) κατά κανόνα για την διεκπεραίωση των υπηρεσιών που αναφέρονται στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας και κατά τη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής μηνύματος. Η EcoBiochem τηρεί αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που της παρέχουν οι ίδιοι οι χρήστες/επισκέπτες μέσω της Ιστοσελίδας της. Η επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων γίνεται με τη συγκατάθεση των χρηστών/επισκεπτών και μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας και το χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Η EcoBiochem συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για να υλοποιηθεί η ενέργεια ή η υπηρεσία που έχει ζητήσει ο χρήστης/επισκέπτης. 

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από την EcoBiochem, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, μόνον εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερόμενους οικειοθελώς, για τους εξής σκοπούς:

  • για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους
  • για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες (feedback) σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της EcoBiochem και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν.
  • για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα, προσφορές, υπηρεσίες της EcoBiochem μετά από συγκατάθεσή τους.
  • για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της EcoBiochem από απόσταση, μετά από συγκατάθεσή των χρηστών/επισκεπτών.
  • για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, μετά από συγκατάθεσή τους.
  • για την βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της Ιστοσελίδας

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες της EcoBiochem χωρίς να έχουν εγγραφεί ή να είναι συνδρομητές και εκείνων που έχουν εγγραφεί ή είναι συνδρομητές σε Υπηρεσία της τελευταίας.

Η Πολιτική δύναται να αναθεωρείται ή/και ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή και άνευ ειδοποίησης. Η EcoBiochem θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της Πολιτικής, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης, ο οποίος θα θεωρείται ότι αποδέχεται τη νέα Πολιτική με το να συνεχίζει να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της. Για τον λόγο αυτό, κάθε επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική.

            ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Σε κάθε περίπτωση πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούν μόνο οι εργαζόμενοι της EcoBiochem, με την πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση σε αυτά να απαγορεύεται. Τα προσωπικά στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά των χρηστών στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Η EcoBiochem δεν κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε μη σχετιζόμενα τρίτα πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Στο σύνηθες πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δύναται να κοινοποιηθούν ορισμένα προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες συνεργαζόμενες με την EcoBiochem, για την εκπλήρωση ορισμένων υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση ο τρίτος, δεν εξουσιοδοτείται να αποκαλύπτει ή να χρησιμοποιεί τα δεδομένα με άλλα πρόσωπα πέραν του σκοπού των υπηρεσιών που του ζητήθηκε να παρέχει. Αποδέκτες στοιχείων των εν λόγω δεδομένων, δύνανται να είναι πέραν της EcoBiochem συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα ή συνεργαζόμενες με την EcoBiochem επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης και μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πάντα υπό τις προϋποθέσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Εκτός αν ρητά προβλέπεται στην Πολιτική ή επιτάσσεται εκ του νόμου ή/και τις αρμόδιες αρχές (όπως ενδεικτικά αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους) η EcoBiochem δεν θα προβεί άλλως στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο κάθε επισκέπτης/χρήστης άνευ της συγκατάθεσης αυτού.

            ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

            Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και  το δικαίωμα να αναζητεί την προστασία της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων. Επιπλέον, διατηρεί ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που προβλέπονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (και πρωτίστως του Κανονισμού 2016/679) και υπό τους όρους και προϋποθέσεις αυτής.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του από την EcoBiochem ή επιθυμεί να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του (που θα έχει δοθεί προηγουμένως), η EcoBiochem θα συμμορφωθεί με τις σχετικές οδηγίες σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις της, εφόσον δοθούν εγγράφως. Η ανάκληση συγκατάθεσης ενεργεί μόνο για το μέλλον και δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η EcoBiochem θα δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα και μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης μόνο στο μέτρο που θα επιτρέπεται από τον νόμο προκειμένου να ανταποκριθεί στις νόμιμες υποχρεώσεις της ή/και για την προάσπιση των δικαιωμάτων της.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η EcoBiochem θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος εντός των προβλεπόμενων στην νομοθεσία χρονικών προθεσμιών ενημερώνοντας γραπτώς τον επισκέπτη/χρήστη για την ικανοποίηση του αιτήματος, άλλως για τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος ή την ικανοποίηση αυτού.

Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του, κάθε επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρία και να υποβάλλει το αίτημά του εγγράφως στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@ecobiochem.gr.

Επίσης, κάθε επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή (ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), η οποία εξετάζει έγγραφες καταγγελίες σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον ιστότοπό της (www.dpa.gr), σε περίπτωση που αντιτάσσεται στην επεξεργασία από την EcoBiochem των δεδομένων του.

            ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ

Οι περίοδοι τήρησης των προσωπικών δεδομένων καθορίζονται βάσει του είδους των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που ισχύουν στην εκάστοτε περίπτωση και την ανάγκη καταστροφής παλαιών δεδομένων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, το συντομότερο δυνατό. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα ο επισκέπτης/χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της ή τούτο απαιτείται με βάση των επιδιωκόμενο σκοπό και θα διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της σχέσης του επισκέπτη/χρήστη με την EcoBiochem ή εφόσον εκλείψουν οι λόγοι επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τυχόν υποχρεώσεις της τελευταίας δυνάμει της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

            ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPΟ)

Παναγιώτης Ε. Τσιόπουλος, με έδρα στο Ίλιον Αττικής, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου, αρ. 37, με Α.Φ.Μ 13449218, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται από την EcoBiochem και σχετικά με το πρόσωπο του επισκέπτη/χρήστη μέσω των Υπηρεσιών της.

            ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η EcoBiochem έχει λάβει όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας και την προστασία τους, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια κατά τη μεταβίβαση των δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή άλλου συστήματος αποθήκευσης των δεδομένων. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη του επισκέπτη/χρήστη ότι έχει τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων, θα πρέπει να ενημερώσει την EcoBiochem άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ecobiochem.gr.

            ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για την ορθότερη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλύτερη πλοήγησή του επισκέπτη/χρήστη αυτής, καθώς και για τη βελτίωση των υπηρεσιών της EcoBiochem, η τελευταίας, διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των Χρηστών και ενδέχεται να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία μεταφέρονται από έναν διαμετακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web για στατιστικούς λόγους και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των επισκεπτών/χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και την χρήση αυτής.

Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη ή για τα αρχεία του και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη έχει την δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Με τον τρόπο αυτό, η Ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειές και προτιμήσεις των επισκεπτών/χρηστών για ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου να υπάρχει πχ. εξατομίκευση διαδικτυακών διαφημίσεων, ανάλυση επισκεψιμότητας ή άλλη στατιστική ανάλυση, και παροχή των υπηρεσιών που έχουν ζητήσει. Κατ’ αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να εισάγει ο κάθε επισκέπτης/χρήστης τις προτιμήσεις του κάθε φορά που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Η EcoBiochem και οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία αφορά cookies.

Με την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα και για τη χρήση αυτής, οι χρήστες/επισκέπτες θα κληθούν να δώσουν τη συγκατάθεσή σας ως προς την τοποθέτηση cookies στον υπολογιστή τους. Οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά αυτήν την Πολιτική Χρήσης Cookies όσον αφορά στις πληροφορίες που συλλέγονται όταν χρησιμοποιούν αυτή την ιστοσελίδα Σημειώνεται ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να δυσχεραίνεται ή να καθίσταται αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της Ιστοσελίδας.

Subscribe to the
updates!